Digitale tablets ten dienste van mensen met een beperking

Zontag, 13 Maart 2016

Autisme

Autisme is een beperking die wordt veroorzaakt door een neurologisch probleem. Deze ziekte wordt voornamelijk gekenmerkt door moeilijkheden om te communiceren met anderen, een langzamere taalverwerving, en moeilijkheden om een gesprek gaande te houden…

Om deze andersvaliden in staat te stellen onafhankelijk te leven en volledig te genieten van alle levensaspecten, neemt de staat aangepaste maatregelen. Hierbij wordt veel belang gehecht aan de gelijkheid met andere burgers: toegankelijker transport, een passend cultuuraanbod en dezelfde kansen inzake communicatie. Dat laatste vertaalt zich vooral in het beschikbaar stellen van nieuwe technologieën. Het is belangrijk om mensen met autisme een aangenaam levenskader te bieden waarin zij zich vol vertrouwen voelen en waarin hun competenties ontwikkeld kunnen worden. Onderzoek heeft aangetoond dat een digitale tool daarbij een positieve invloed kan hebben.

Kinderen met autisme en de computer

“De behandeling of begeleiding van autistische kinderen is zo divers dat er naar een consensus gezocht moet worden of er al dan niet prioriteit gegeven moet worden aan een vroege aangepaste opvoeding voor het kind. Dit in nauw overleg met het gezin, zodat het kind zich kan aanpassen aan zijn omgeving en zijn relationele mogelijkheden kan ontwikkelen”. Bron: Comité consultatif national d’éthique (Nationaal overlegcomité ethiek).

Door informatica op te nemen in het pedagogisch leven van autisten kan echte vooruitgang worden geboekt. Kinderen met autisme blijken dankzij een informatica tool meer aandacht en concentratie te hebben. Onderzoekers zagen een verbetering in het luisterproces, een grotere woordenschat verwerving en het sneller aanleren van sociale vaardigheden. De computer is een sterk stimulerende, ludieke maar vooral intuïtieve tool, die volgens leraars een zeer geschikt middel is om kinderen met autisme te leren lezen. Tablets kunnen eveneens zorgen voor een progressief leerproces voor kinderen met autisme en op een gesofisticeerde manier een brug vormen tussen mens en machine.

 


 
Tablets voor een cognitief sociaal proces

Zoals ook vermeld in andere artikels op de blog beschikt de tablet over interessante kenmerken, zeker voor een kind met autisme dat er gebruik van maakt:

●      licht van gewicht

●      praktisch formaat

●      autonoom en mobiel

●      een ideale aanraak interface om de motoriek te oefenen

In de USA worden al tal van applicaties ontwikkeld voor autistische kinderen.  Dit doordat ouders, gespecialiseerde samenstellers, onderzoekscentra of verenigingen, zoals TapSpeak, ontevreden waren over het aanbod van reeds bestaande applicaties. Vaak word er gewerkt rond de ontwikkeling van communicatietools die al lang gebruikt worden door autistische kinderen, namelijk het gebruik van tekeningen die worden geassocieerd met woorden. Voor iPad werden een 500-tal applicaties ontwikkeld en een honderdtal voor Android. Deze applicaties kregen heel wat belangstelling van de professionele pers, van ouders en opvoeders. Enkelen spreken zelfs over een “miraculeus en revolutionair” product, dat helpt bij de communicatie, sociale aanpassing en ontwikkeling van de kinderen. De tablet met innoverende applicaties maken een directe interactie tussen het kind en de digitale wereld mogelijk.

Taalverwerving is een van de belangrijkste problemen bij autisme. Visuele ondersteuning met een oneindige voorraad digitale beelden versterken de normale communicatiecodes. Zo krijgen geschreven woorden in combinatie met de beelden en uitspraak hun volledige betekenis.


Er bestaan geen concrete statistieken over de invloed van tablets bij het leerproces van autistische kinderen, alleen getuigenissen. Maar dat ze in toenemende mate impact hebben op het dagelijks leven van deze kinderen staat als een paal boven water. In België/Nederland wordt door organisaties, verenigingen van logopedisten en ergotherapeuten gewerkt aan specifieke oplossingen voor de problemen die autisten hebben. Hier krijgt het digitale aspect een nieuwe dimensie: men ziet het als een nieuwe tool voor genezing en welzijn.